Algemene voorwaarden

Artikel 1: Duur en inhoud overeenkomst, inschrijfgeld, lidmaatschapskosten (abonnementskosten)

 1. Ingeval van een proefmaand of arrangement eindigt de overeenkomst zonder dat opzegging nodig is na afloop van de overeengekomen periode.
 2. Voor abonnementen geldt dat zij, behoudens tijdige opzegging, na afloop van de in eerste instantie overeengekomen periode, stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd worden en altijd per volle kalendermaand lopen. (voorbeeld: een jaarabonnement aangegaan op 4 maart eindigt op 30 april van het volgende kalenderjaar en wordt daarna, behoudens tijdige opzegging – tenminste 1 maand voor 30 april – stilzwijgend verlengd)
 3. Bij aanvang van het abonnement is het Lid eenmalig een inschrijfgeld van € 50,00 verschuldigd. Dit bedrag zal middels automatische incasso wordt geïnd.
 4. De abonnementskosten zijn per kalendermaand verschuldigd en zullen telkens voorafgaand aan de maand waarop deze betrekking hebben door ProFit Gym middels automatische incasso worden geïnd. Bij abonnementen die niet op de eerste dag van een maand ingaan, zal het restant van die maand opgeteld worden bij het verschuldigde bedrag over de eerste volle kalendermaand van het abonnement. (bijvoorbeeld: het abonnement gaat in op 4 maart, de eerste factuur heeft dan betrekking op de periode van 4 maart tot en met 30 april)
 5. Het abonnement geeft het Lid recht om onbeperkt gebruik van de standaard faciliteiten van ProFit Gym gedurende de openingstijden van ProFit m.u.v. extra faciliteiten zoals aangegeven op de faciliteitenpagina en in de sportschool.
 6. Indien geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden of indien de betaling gestorneerd wordt, is het Lid aan ProFit Gym een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 7. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag ProFit Gym aan het Lid buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

Artikel 2: Machtiging tot incasso

 1. Met ondertekening van de overeenkomst machtigt het Lid ProFit Gym om de overeengekomen abonnementskosten maandelijks af te schrijven van zijn bankrekeningnummer.

Artikel 3: Verhuizing

 1. Het Lid zorgt zelf tijdig zorg voor het doorgeven van adreswijzigingen en andere van belang zijnde informatie.
 2. Indien het Lid als gevolg van een verhuizing niet meer in staat is om gebruik te maken van het lidmaatschap blijft hij desondanks verplicht de abonnementskosten tot het einde van het lopende abonnement te voldoen.

Artikel 4: Opzegging abonnement

 1. Na afloop van de eerste periode van het abonnement wordt dit, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.
 2. Na afloop van de eerste periode kan het Lid het abonnement op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (vb. bij opzegging na 1 december is 31 januari de laatste dag van het abonnement).
 3. Opzegging kan uitsluitend met gebruikmaking van het bij de balie van het fitnesscentrum verkrijgbare opzegformulier. Andere wijzen van opzegging worden niet geaccepteerd.
 4. Beëindiging van het abonnement door het Lid ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting van reeds verschuldigde en opeisbare bedragen.

Artikel 5: Ledenpas

 1. Na betaling van het inschrijfgeld en de lidmaatschapskosten ontvangt het Lid van ProFit Gym een ledenpas. Deze ledenpas is persoonsgebonden en mag zonder toestemming van ProFit Gym niet door derden worden gebruikt.
 2. Voor de ledenpas is bij ontvangst een waarborgsom van € 5,00 verschuldigd. Bij beëindiging van het abonnement levert het Lid de ledenpas in goede staat weer in bij ProFit Gym. ProFit Gym betaalt in dat geval de waarborgsom terug aan het Lid.
 3. Ingeval van beschadiging, verlies, diefstal e.d. kan het Lid een nieuwe ledenpas aanvragen. In dat geval is het Lid wederom een waarborgsom van € 5,00 aan ProFit Gym verschuldigd en komt het recht op teruggave van de conform lid 2 van dit artikel reeds betaalde waarborgsom te vervallen.
 4. De directie mag bij niet betaling van de abonnementskosten en/of bij wangedrag van het Lid – een en ander naar het oordeel van de directie – de lidmaatschapskaart per direct intrekken en het Lid de toegang tot het fitnesscentrum ontzeggen. De abonnementskosten blijven in dat geval gewoon tot het einde van het abonnement verschuldigd.

Artikel 6: Openingstijden

 1. ProFit Gym stelt de openingstijden per vestiging vast. Het fitnesscentrum is op officiële feestdagen en gedurende een – tijdig bekend gemaakte – periode van maximaal 2 aaneensluitende weken gesloten, zonder dat dit zal leiden tot verlaging van de lidmaatschapskosten of teruggave daarvan.
 2. Personen jonger dan 16 jaar hebben i.v.m. veiligheid toegang tot 19:30 uur. Alleen indien iemand ouder dan 18 jaar toezicht op hem/haar houdt, kan hier in overleg met ProFit Gym van afgeweken worden.

Artikel 7: Tariefaanpassing

 1. ProFit Gym mag periodiek de tarieven wijzigen. Minimaal 30 dagen voor ingang van een tariefwijziging stelt ProFit Gym het Lid hiervan in kennis. Bij tariefverhogingen van 10% of meer mag het Lid het abonnement beëindigen. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (zoals BTW verhoging) worden onmiddellijk ingevoerd en zijn geen reden tot beëindiging van het abonnement.

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het Lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Deelname aan programma’s en trainingen binnen het fitnesscentrum van ProFit Gym is geheel voor eigen risico van het Lid.
 2. ProFit Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, nog voor schade door verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.
 3. Het Lid vrijwaart ProFit Gym voor eventuele aanspraken van derden m.b.t. deze schades.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van ProFit Gym of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal ProFit Gym het Lid vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 9: Klachten

 1. Eventuele klachten meldt het Lid aan de directie van ProFit Gym.

Artikelen 10: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.
Wil jij ook all-in fitness?
All-in Fitness?