Algemene voorwaarden

Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst – bedenktijd

 1. Je kunt op twee manieren een overeenkomst met ons sluiten:
  a. door het inschrijfformulier op onze vestiging in te vullen en te ondertekenen. De overeenkomst komt dan tot stand op het moment dat zowel jij als wij het formulier ondertekend hebben;
  b. door je via onze website aan te melden. Hierbij komt de overeenkomst tot stand op het moment dat wij jouw aanmelding – al dan niet via een automatisch bericht – aan je hebben bevestigd.
 2. Om je zelfstandig te kunnen inschrijven, moet je minimaal 18 jaar zijn. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van een ouder/verzorger. Bij inschrijving op de vestiging vragen wij altijd – naast jouw handtekening – ook een handtekening van een ouder/verzorger. Bij inschrijving via onze website vragen wij je ook een naam en contactgegevens van een ouder/verzorger in te vullen. Wij mogen deze gegevens gebruiken om de toestemming te controleren.

Artikel 2: Duur en inhoud overeenkomst – opzegging

 1. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de abonnementsvorm en/of het arrangement waarvoor jij je hebt ingeschreven.
 2. Ieder abonnement geeft je altijd recht op het onbeperkt gebruik van onze standaard faciliteiten gedurende onze openingstijden, met uitzondering van de extra faciliteiten zoals aangegeven op de website (faciliteitenpagina) en in de sportschool.
 3. Een abonnement loopt altijd per volle kalendermaand en wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. Na afloop van deze eerste periode wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij je het abonnement uiterlijk 1 maand voor het einde van deze periode opzegt. Bijvoorbeeld: een jaarabonnement aangegaan op 4 maart eindigt op 30 april van het volgende kalenderjaar, mits je het abonnement uiterlijk 1 maand vóór 30 april opzegt.
 4. Opzeggen kan uitsluitend tijdens onze openingsuren met gebruikmaking van het bij de balie van onze vestiging verkrijgbare opzegformulier. Wij accepteren geen andere wijzen van opzegging. Nadat een abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd is, kun je dit abonnement op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Bijvoorbeeld: bij opzegging na 1 december, is 31 januari de laatste dag van het abonnement.
 5. Heb je een abonnement voor 2 jaar gesloten? Dan is het mogelijk om dit abonnement na het eerste jaar maandelijks op te zeggen. Bij een 2-jarig abonnement ontvang je iets meer korting dan bij een 1-jarig abonnement. Dit betekent wel dat wij bij opzegging binnen 2 jaar dit verschil achteraf bij je in rekening brengen. Bijvoorbeeld: je sluit een 2-jarig abonnement tegen het voordelige tarief van € 27,08 per maand (6,25 per week * 52 weken / 12 maanden). Zeg je dit abonnement al na een jaar op, had je tarief eigenlijk € 31,42 per maand moeten zijn (= tarief van een 1-jarig abonnement). Het verschil ad € 52,08 (= 12 x € 4,34) moet je dan nog wel betalen.
 6. Opzegging ontslaat je niet van jouw betalingsverplichting voor al verschuldigde en opeisbare bedragen.

Artikel 3: Inschrijfgeld – abonnementskosten

 1. Bij inschrijving betaal je eenmalig een inschrijfgeld van € 50,00. Dit bedrag innen wij middels een automatische incasso. We hebben echter vaak wel een lopende actie, waarbij je korting krijgt op het inschrijfgeld.
 2. Je bent de abonnementskosten per kalendermaand vooraf verschuldigd. Wij innen de abonnementskosten telkens middels een automatische incasso in de maand voorafgaand aan de
  maand waarop deze kosten betrekking hebben. Wij incasseren telkens rond de 23e van een maand. Hiervan kan niet worden afgeweken.
 3. Gaat het abonnement niet op de eerste dag van de maand in? Dan tellen wij bij de eerste incassering het restant van die maand op bij de abonnementskosten voor de eerstvolgende volle kalendermaand. Bijvoorbeeld: het abonnement gaat in op 4 maart. De eerste factuur heeft dan betrekking op de periode van 4 maart tot en met 30 april.
 4. Kunnen wij het verschuldigde bedrag niet automatisch incasseren of storneer jij de betaling? Dan berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Als jouw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. Wij mogen onze tarieven jaarlijks wijzigen. Wij informeren je minimaal 30 dagen voor ingang van een tariefwijziging. Bij tariefwijzigingen van 10% of meer mag je het abonnement per datum wijziging opzeggen. Tariefwijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld een btw-verhoging) mogen wij per direct doorvoeren en zijn geen reden voor opzegging.

Artikel 4: Machtiging automatische incasso

 1.  Zie artikel 3.2: wij werken met een automatische incasso. Door jouw gegevens in te vullen op het inschrijfformulier en dit formulier te ondertekenen 1) sluit je een overeenkomst voor het gekozen abonnement en/of arrangement en 2) geef je ons toestemming om de voor de overeenkomst verschuldigde kosten automatisch (maandelijks) te incasseren van het door jou opgegeven bankrekeningnummer.
 2. Dit betekent ook dat je:
  a. ons toestemming geeft om doorlopende (periodieke) incasso-opdrachten aan jouw bank te sturen
  om het door jou verschuldigde bedrag van jouw rekening af te schrijven;
  b. jouw bank toestemming geeft om het bedrag af te schrijven conform onze incasso-opdracht.
 3. Ben je het niet eens met een afschrijving? Dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank daarbij naar de voorwaarden.
 4. Je kunt daarbij de volgende gegevens (gegevens incassant) aan jouw bank doorgeven:
  a. Bedrijfsnaam: ProFit Gym Ommen B.V.;
  b. Adres: Haarsweg 85;
  c. Postcode/plaats: 7731 HJ Ommen;
  d. Land: Nederland;
  e. Incassant-ID: NL15ZZZ050867910000
 5. Je kunt deze machtiging te allen tijde intrekken door een mailtje te sturen naar info@profitgym.nl
  onder vermelding van “intrekken incassomachtiging”.

Artikel 5: Ledenpas

 1. 1. Bij inschrijving ontvang je een ledenpas. Deze ledenpas is persoonsgebonden. Je mag deze niet zonder onze toestemming door derden laten gebruiken.
 2. Voor de ledenpas geldt een waarborgsom van € 5,00. Als je de ledenpas na einde van het abonnement weer in goede staat inlevert, betalen wij de waarborgsom aan je terug.
 3. Bij beschadiging, verlies, diefstal e.d. kun je een nieuwe ledenpas aanvragen. Hiervoor geldt opnieuw een waarborgsom van € 5,00. Je hebt geen recht op teruggave van de al eerder betaalde waarborgsom.
 4. Betaal je niet op tijd of oordelen wij dat sprake is van wangedrag? Dan mogen wij jouw ledenpas per direct intrekken/blokkeren en je de toegang tot onze vestigingen ontzeggen. Je blijft daarbij de abonnementskosten gewoon tot het einde van het abonnement verschuldigd.
 5. Jij zorgt ervoor dat je alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ons verstrekt. Jij garandeert dat deze informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
 6. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over jou krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.

Artikel 6: Jouw gegevens – wijzigingen

 1. Je zorgt er voor dat de gegevens die wij van je ontvangen bij de inschrijving actueel en correct zijn. Eventuele wijzigingen – zoals een nieuw adres of telefoonnummer – geef je tijdig aan ons door.
 2. Kun je door een verhuizing of andere omstandigheden geen gebruik meer maken van het abonnement? Dan blijf je desondanks de abonnementskosten verschuldigd tot het einde van het lopende abonnement.
 3. Wij verwerken en gebruiken jouw gegevens altijd conform de bepalingen van ons privacy statement.

Artikel 7: Openingstijden – toegang

 1. Wij stellen de openingstijden per vestiging vast.
 2. Wij zijn gesloten tijdens de erkende nationale feestdagen. Tenzij anders vermeld, mogen wij daarnaast ieder jaar gedurende een periode van maximaal 2 aaneengesloten weken gesloten zijn. Als dit aan de orde is, informeren wij je tijdig. Deze dagen/periodes van sluiting geven geen recht op een korting of teruggave van de abonnementskosten.
 3. Moeten wij tijdelijk sluiten als gevolg van overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld wegens een pandemie)? Ook dan blijft het abonnementsgeld verschuldigd, met een maximum van 1 volle kalendermaand.
 4. Je mag bij ons sporten vanaf 12 jaar, onder begeleiding van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.

Artikel 8: Klachten

 1. Eventuele klachten meld je – indien mogelijk – direct na ontdekking/nadat de klacht zich voordoet aan ons. Dit kan bij de balie van de vestiging en via het contactformulier op onze website. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor jouw risico.
 2. Je stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie en medewerking.

Artikel 9: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het uitoefenen van een sport brengt altijd risico’s met zich mee. Deelname aan onze programma’s en trainingen is geheel voor jouw eigen risico.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel noch voor schade door verlies, diefstal e.d. van jouw eigendommen binnen onze vestiging.
 3. Bij het gebruik van onze apparatuur en overige eigendommen handel je altijd zorgvuldig, netjes en conform de door ons gegeven/bij de apparatuur vermelde instructies. Ontstaat door jouw toedoen schade aan deze apparatuur/eigendommen? Of lijden wij/derden hierdoor anderszins schade? Dan ben je hiervoor aansprakelijk en zullen wij die schade op jou verhalen.
 4. Je neemt zelf alle noodzakelijke maatregelen om dergelijke schades te voorkomen of beperken en vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden (zoals van andere leden) met betrekking tot deze schades.
 5. Al jouw aanspraken op vergoeding van een geleden schade verjaring in ieder geval 1 jaar nadat je bekend bent met/had kunnen zijn met de door jou geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met
  dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij je voor aanspraken van derden.

Artikelen 10: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij leggen geschillen voor aan de wettelijk bevoegde rechter in Nederland.
Wil jij ook all-in fitness?
All-in Fitness?